اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

بازنشستگی کارمند ثبت احوال شهرستان قزوین

حسن ملکی کارمند اداره ثبت احوال شهرستان قزوین بازنشسته شد 

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

لینکهای مهم